Algemene Voorwaarden

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte, opdracht en werkzaamheid verricht door Vaktherapie Haaglanden, hierna te noemen opdrachtnemer, in de ruimste zin van het woord, evenals op de tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn te lezen op de internetsite van de opdrachtnemer: www.vaktherapiehaaglanden.nl. Bij het doen van een telefonische aanmelding, aanmelding via onze website en/of het ondertekenen van de opdrachtovereenkomst, begeleidings- of behandelingsovereenkomst verklaart de opdrachtnemer, te weten de (rechts)persoon die aan de opdrachtnemer opdracht geeft tot het (doen) uitvoeren van werkzaamheden, kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Desgevraagd zal opdrachtnemer een kosteloos extra afschrift van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever doen toekomen.

1.3 Een verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij de opdrachtgever daartoe voor het aangaan van enige overeenkomst de voorwaarde van opdrachtnemer uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In het laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen voordat de toepasselijkheid overeenstemming is bereikt.

2. Vaktherapie Haaglanden

2.1 Vaktherapie Haaglanden staat voor het professioneel uitvoeren van onderwijs, begeleiding, training en therapie. Alle vaktherapeuten van Vaktherapie Haaglanden zijn lid van hun eigen beroepsvereniging en geregistreerd professional.

2.2 Alle therapeuten werkzaam bij Vaktherapie Haaglanden zijn zelfstandig gevestigde vaktherapeuten, als zelfstandige rechtsvorm ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zij hanteren, naast deze overkoepelende algemene voorwaarden van de coƶperatie, elk hun eigen algemene voorwaarden met betrekking tot o.a. therapie, annulering en vergoeding. De algemene voorwaarden van elke therapeut zijn te vinden of op te vragen via de eigen website van de desbetreffende therapeut.

3. Beroepscode

Alle therapeuten van Vaktherapie Haaglanden handelen volgens de Beroepscode voor Vaktherapeuten. Deze is hier in te zien: http://vaktherapiedans.nl/wp-content/uploads/2014/03/2010-07-14_Beroepscode_def_pdf.pdf