Uw Privacy & Algemene verordening gegevensbescherming

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als de behandelende therapeut van U /uw kind, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling van U / uw kind noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om de privacy van uw kind te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met de persoonlijke en medische gegevens van U / uw kind;
 • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens van U / uw kind.

De behandelende therapeut van U / uw kind heeft als enige toegang tot de gegevens in het dossier van U / uw kind. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier van U / uw kind kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier van uw kind wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van de gegevens van U / uw kind, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw BSN of SVB-klantnummer (indien wettelijk verplicht)
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
 • De kosten van het consult

CONTACTFORMULIER WEBSITE

De gegevens die u in het contactformulier op de website van Vaktherapie Haaglanden invult, worden vertrouwelijk en volgens Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) behandelt.